Algemene Voorwaarden Adworth per 17 augustus 2020

Artikel 1 Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de betekenis die daarachter staat vermeld:

Adworth: gevestigd en kantoorhoudend te Kortenhoef, hierna te noemen ADWORTH. Wederpartij: De natuurlijke of rechtspersoon waarmee ADWORTH een overeenkomst is aangegaan. Partijen: ADWORTH en de wederpartij.
Dienst(en): De diensten die ADWORTH levert aan de wederpartij.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen ADWORTH en de wederpartij met betrekking tot levering van diensten door ADWORTH aan de wederpartij.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, daaronder begrepen offertes overeenkomsten, tussen ADWORTH en de wederpartij, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze Algemene Voorwaarden is afgeweken.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden waarnaar door de wederpartij op enigerlei wijze wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Eventueel afwijkende voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd, zijn voor ADWORTH slechts verbindend indien en voor zover ADWORTH zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2.4 Indien ADWORTH schriftelijk akkoord is gegaan met afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht.

2.5 In geval van tegenstrijdigheid tussen de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, prevaleert de overeenkomst.

2.6 ADWORTH heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk aan de wederpartij bekend gemaakt. Zij treden in werking tien dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien een wederpartij een wijziging in de
Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de overeenkomst op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 3. Offertes & kostenramingen

3.1 ADWORTH is slechts aan de offertes kostenramingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

3.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.3 Diensten buiten de offerte worden gefactureerd op regiebasis van €75,- per uur voor uitvoeringswerkzaamheden en €90,- per uur voor advies werkzaamheden, met een starttarief van € 25,- , tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 4. Aanbiedingen, duurtijd, tot stand komen en uitvoering van de overeenkomst

4.1 Alle offertes en aanbiedingen van ADWORTH zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een gratis zoekwoord advies wordt slechts eenmaal verstrekt.

4.2 Een overeenkomst tussen ADWORTH en de wederpartij komt tot stand door:

(1) het digitaal ondertekenen of accorderen van een digitale offerte.

(2) door (gedeeltelijke) betaling van de door ADWORTH aangeboden dienst.

(3) door het aangaan van een mondelinge overeenkomst, of bevestiging via telefoon of email.

(4) door opdracht / toestemming te geven wijzigingen / uitbreidingen aan te brengen aan accounts of websites

4.3 De levertijd voor de dienst(en) kan slechts bij benadering worden aangegeven.

4.4 ADWORTH zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.5 ten aller tijden heeft ADWORTH het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.6 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ADWORTH aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, uiterlijk binnen 2 weken na het verlenen van de opdracht, aan ADWORTH worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ADWORTH zijn verstrekt, heeft ADWORTH het recht de facturatie van de in de offerte genoemde bedragen te incasseren.

4.7 Na het verlenen van de opdracht, bestaat de mogelijkheid om twee correctierondes plaats te laten vinden. Hierbij kunnen aanpassingen worden doorgegeven per email die door ADWORTH worden aangepast. Dit kan ook nadat het account al online is geplaatst, echter binnen de gestelde termijn van twee maanden na de datum van bereikte overeenstemming. Werkzaamheden na deze termijn kunnen worden uitgevoerd op regiebasis.

4.8 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

4.9 De overeenkomst voor Account beheer en/of Hosting, wordt aangegaan voor een duurtijd van 12 maanden, en wordt automatisch met eenzelfde periode verlengd, tenzij één der partijen uiterlijk 3 (drie) maanden voor het verstrijken van de duur de overeenkomst schriftelijk en aangetekend opzegt.

4.10 In geval de overeenkomst bepaalde tijd is aangegaan tussen ADWORTH en een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf c.q. onderneming, is tussentijdse opzegging door de opdrachtgever niet mogelijk.

4.11. Opzegging van een overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

4.12 Het verlenen van een mondelinge opdracht die door ADWORTH eenzijdig schriftelijk (zgn. opdrachtbevestiging) is bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt per e-mail verstuurd aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft vervolgens het recht de overeenkomst binnen 5 (vijf) werkdagen schriftelijk (via email) na ontvangst van de opdrachtbevestiging te annuleren.

4.13 ADWORTH is gevestigd in Nederland maar alle werkzaamheden kunnen plaat onafhankelijk worden uitgevoerd.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ADWORTH zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.

5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal ADWORTH de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal ADWORTH daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.

5.4 Afwijkingen van het gekozen thema en de daarbij behorende plug-ins worden berekend op basis van nacalculatie.

Artikel 6. Tarieven

6.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten de door ADWORTH gehanteerde kosten en tarieven zijn in euro’s en zijn exclusief BTW en overige ingevolge de wet verschuldigde belastingen, heffingen en rechten.

6.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.

6.3 Indien geen vast honorarium of vooraf gesteld bedrag wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt, tenzij anders wordt overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke uurtarief ad. € 75,- voor uitvoerende werkzaamheden en € 90,- voor advies werkzaamheden van ADWORTH, met een starttarief van € 25,- geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.

6.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.

6.5 Bij opdrachten m.b.t. Hosting en/ of Accountmanagement zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht d.m.v. automatische incasso of facturatie.

Artikel 7. Betaling

7.1 De aanbetaling van 50% op de totale kosten dient binnen 7 dagen te worden voldaan na het goedkeuren van de offerte tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

7.2 Opdrachtgever geeft toestemming aan ADWORTH de factuurbetaling d.m.v. een automatische incasso-opdracht af te schrijven van de rekening van de wederpartij, tenzij anders overeengekomen.

7.3 Indien de betaling niet wordt voldaan of wordt gestorneerd, is na het verstrijken van 14 dagen na de factuur / incasso- opdracht de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand.

7.4 Facturering van onderhoudskosten, hosting, service en domeinnaam gebeurt per maand vooraf, via automatische incasso of facturatie.

7.5 ADWORTH hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

7.6 De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. Indien de overeenkomst wordt aangegaan door meerdere opdrachtgevers, zijn deze opdrachtgevers hoofdelijk verbonden Bij het niet volledig voldoen c.q. tijdig betalen wordt € 15,- administratiekosten per openstaande factuur in rekening gebracht, bovenop het nog uitstaande bedrag.

7.7 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een incasso-opdracht of factuur, dan komen alle redelijke ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever met een minimum van € 40.-

7.8 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn, evenals één of meerdere overeengekomen deelbetalingen niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan.

7.9 Betaling dient te geschieden binnen de daartoe in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden bepaalde termijn. Als zodanig is sprake van een fatale termijn. Opdrachtgever raakt in geval niet tijdig aan de betalingstermijn wordt voldaan van rechtswege en zonder dat nadere ingebrekestelling in verzuim.

7.10. Betaling dient te geschieden zonder beroep op verrekening en/of opschorting

7.11 Indien een factuur niet tijdig is voldaan, heeft ADWORTH heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) op te schorten, buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken. Hiervoor brengt ADWORTH € 75,- afsluitkosten in rekening. De website of advertentieaccount is niet meer online op het internet. Alle aanverwante diensten als email e.d. werken dan ook niet meer. De buitengebruikstelling kan mogelijk van invloed zijn op de positie in de Google ranking. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. De openstaande facturen worden overgedragen aan het incassobureau. ADWORTH heeft het recht om de resterende termijnen van de Hosting en /of Accountmanagement in zijn geheel op te eisen. ADWORTH is niet verantwoordelijk voor het verlies van de e-maildata of de gevolgen voortvloeiende hieruit.

7.12 ADWORTH is, zonder schadeplichtig te worden jegens de wederpartij, niet gehouden tot afgifte van een zaak of overdracht van het domein aan de wederpartij, indien de wederpartij in gebreke blijft te voldoen aan de verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.

7.13 ADWORTH rekent standaard € 75 euro her-aansluitkosten Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien cliënt binnen een door ADWORTH gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en bedrag voor her indienststelling heeft voldaan, groot € 75,-

7.14 Indien het Advertentieaccount van de opdrachtgever niet actief is door oorzaken buiten de schuld van ADWORTH (opschorting, betalingsproblemen, of welke andere verstoring dan ook) loopt de dienstverlening van ADWORTH door. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 8. Verlenging en opzegging overeenkomsten

8.1 Overeenkomsten voor bepaalde tijd – met uitzondering van overeenkomsten betreffende gebruik op proef – worden na verloop van het verstrijken van de initiële duur automatisch verlengd voor dezelfde duur, tenzij één der partijen uiterlijk 3 (drie) maanden voor het verstrijken van de duur de overeenkomst schriftelijk en aangetekend opzegt.

8.2 Indien Wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is Wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is ADWORTH gerechtigd:

– de uitvoering van alle overeenkomsten op te schorten totdat nakoming door Wederpartij voldoende zeker is gesteld;
en/of

– de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

– het recht de resterende termijnen direct op te eisen.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van ADWORTH opgeschort. Indiende periode waarin door
overmacht nakoming van de verplichtingen door ADWORTH niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beiden partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat erin dat geval verplichting tot schadevergoeding
bestaat.

9.2 Onder overmacht aan de zijde van ADWORTH wordt onder meer verstaan:

(i) overmacht van toeleveranciers van
ADWORTH,

(ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door klant aan ADWORTH zijn voorgeschreven,

(iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van de opdrachtgever
en/of derden waarvan het gebruik door klant aan ADWORTH is voorgeschreven,

(iv) overheidsmaatregelen in de
ruimste zin van het woord,

(v) elektriciteitsstoring,

(vi) storing van internet, datanet-werk- of
telecommunicatiefaciliteiten,

(vii) oorlog en

(viii) algemene vervoersproblemen

9.3 Indien ADWORTH bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is ADWORTH gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 10. Publiciteit en promotie, copyright, verplichtingen van de opdrachtgever.

10.1 De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.

10.2. ADWORTH mag de website van wederpartij gebruiken voor promotie en/of publiciteit. De gebruikelijke vorm hiervoor is een kleine link in de footer van de website met de tekst: ‘Website gemaakt door Adworth. Daarnaast kan er een portfolio afbeelding op www.adworth.nl worden geplaatst.

10.3 ADWORTH mag de website van de opdrachtgever gebruiken als referentie.

10.4 De opdrachtgever wordt geadviseerd om zelf rechtenvrije teksten en beeldmateriaal aan te leveren, wat kosteloos door ADWORTH zal worden gepubliceerd. Bij oplevering website is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijk gebruikte beeldmaterialen en teksten. Opdrachtgever vrijwaart ADWORTH voor aansprakelijkheid van derden.

10.5 ADWORTH zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen en moet op tijd de benodigde data aanleveren. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

Artikel 12. Domeinregistratie

Bij de aanvraag van een verhuizing van het domein, gaat wederpartij akkoord met de afgifte van de autorisatiecode die gebruikt wordt voor de registratie van het domein welke door ADWORTH in beheer wordt genomen. ADWORTH zal over deze rechten en verantwoordelijkheden komen te beschikken, waarmee deze zelfstandig alle handelingen kan verrichten die nodig zijn tot het goed laten functioneren van de website, email, producten en diensten en overige instellingen op de server van ADWORTH.

Artikel 13 Toepasselijk recht

13.1 Op de overeenkomst tussen ADWORTH en de wederpartij is Nederlands Recht van toepassing.

13.2 De rechter van de vestigingsplaats van ADWORTH is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van (de uitvoering van) enige overeenkomst tussen ADWORTH en de wederpartij, alsmede van alle geschillen omtrent deze Algemene Voorwaarden, tenzij op grond van een dwingend rechtelijke bepaling een andere rechter bevoegd zou zijn.

Download de Algemene Voorwaarden Adworth per 17 augustus 2020