fbpx

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Adworth: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Adworth gevestigd aan De Kwakel 10 te Kortenhoef, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 56791399;
 2. opdrachtgever: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die een overeenkomst aangaat met Adworth of die een overeenkomst met Adworth wenst aan te gaan;
 3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Adworth en de opdrachtgever;
 4. werkzaamheden: alle door Adworth ten behoeve van de opdrachtgever uit te voeren (online marketing) werkzaamheden, waaronder zoekmachine adverteren;
 5. werk: alle teksten, adviezen, analyses, rapportages, offertes, ontwerpen. e.d. die en al het overige werk in de zin van de Auteurswet dat Adworth in het kader van de overeenkomst heeft vervaardigd;
 6. zoekmachine: Google en ieder ander bedrijf dat een online zoekmachine exploiteert;
 7. social media platform: Facebook, Twitter, LinkedIn en ieder ander bedrijf dat een online social media platform exploiteert.

Artikel 2. Algemeen

2.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Adworth, op alle overeenkomsten tussen Adworth en de opdrachtgever en op alle werkzaamheden die Adworth voor de opdrachtgever uitvoert.

2.2.  Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3.  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4.  Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Adworth vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5.  Adworth heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en de nieuwe algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomst van toepassing te verklaren. De opdrachtgever wordt schriftelijk of via de e-mail van de gewijzigde algemene voorwaarden in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding.

2.6. Indien Adworth niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Adworth het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbod en offertes

3.1.  Alle offertes van Adworth zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2.  De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Adworth opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Adworth zijn offerte baseert. Indien blijkt dat deze gegevens niet correct of volledig zijn, dan kan dat gevolgen hebben voor de prijs.

3.3.  Adworth is niet gebonden aan een aanvaarding van de opdrachtgever die afwijkt van de offerte.

3.4.  Een samengestelde prijsopgave verplicht Adworth niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5.  Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, offertes, e-mailberichten en op de website van Adworth binden Adworth niet.

3.6.  Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.7.  Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt, dienen de offerte en alle daarbij behorende documenten op eerste verzoek van Adworth terstond door de opdrachtgever en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan Adworth. De door Adworth aan de opdrachtgever verstrekte offertes en daarbij behorende documenten blijven eigendom van Adworth en mogen zonder toestemming van Adworth niet gebruikt, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden.

Artikel 4. Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

4.1.  De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever uitdrukkelijk via de e-mail akkoord is gegaan met de offerte van Adworth dan wel nadat de opdrachtgever de offerte elektronisch heeft ondertekend of schriftelijk heeft aanvaard.

4.2.  De werkzaamheden die Adworth voor de opdrachtgever zal gaan uitvoeren, staan duidelijk in de offerte omschreven. De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op extra of aanvullende werkzaamheden, tenzij partijen een dergelijke aanvulling schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

Artikel 5. Looptijd en opzegging

5.1.  De overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde tijd van 1 maand, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. De overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd. Na het verstrijken van de looptijd wordt de overeenkomst stilzwijgend automatisch voor 1 maand verlengd, tenzij de overeenkomst overeenkomstig artikel 5.2 wordt opgezegd.

5.2.  Partijen kunnen de overeenkomst voor bepaalde tijd tegen het einde van de looptijd opzeggen.

5.3.  Partijen kunnen de voor onbepaalde tijd verlengde overeenkomst te allen tijde opzeggen.

5.4.  Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1.  De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De honorering van Adworth is niet afhankelijk van het resultaat, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.2.  Adworth heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

6.3.  Adworth kan niet garanderen dat de geleverde website bezoekers zullen converteren op de website.

6.4.  Adworth kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door de opdrachtgever gewenste resultaat, zoals een omzetstijging, meer nieuwe klanten en/of meer naamsbekendheid.

6.5.  Voor de uitvoering van de overeenkomst kan Adworth afhankelijk zijn van (online) diensten, websites of software van derde partijen.

6.6.  Adworth informeert de opdrachtgever geregeld over de voortgang van de werkzaamheden.

Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtgever

7.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Adworth aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Adworth worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Adworth zijn verstrekt, dan heeft Adworth het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

7.2.  De opdrachtgever dient Adworth alle autorisaties te verlenen die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden uit te voeren, waaronder machtiging om accounts bij zoekmachines en social media platforms aan te maken.

7.3.  Indien Adworth daarom verzoekt, dan dient de opdrachtgever codes en programmatuur, zoals Google Analytics, toe te voegen aan zijn website, zodat het resultaat van de werkzaamheden bekeken kan worden.

7.4.  De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

7.5  De verstrekte gegevens dienen te voldoen aan de door Adworth voorgeschreven specificaties.

7.6.  De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de voorschriften en richtlijnen van zoekmachines en social media platforms.

7.7.  De opdrachtgever vrijwaart Adworth voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

7.8.  De opdrachtgever is gehouden Adworth onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

7.9.  Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder de voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Adworth, gedurende de overeenkomst aan een derde de opdracht te verlenen tot het uitvoeren van werkzaamheden die gelijk zijn aan de werkzaamheden die Adworth voor de opdrachtgever uitvoert.

7.10.  Indien de opdrachtgever gebruik maakt van Google Ads of een soortgelijke dienst van een andere zoekmachine, dan is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het betalen van de vergoedingen daarvoor aan de betreffende zoekmachine, ook indien Adworth deze dienst beheert, tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken. Het niet voldoen door de opdrachtgever van zijn (financiële) verplichtingen jegens zoekmachines kan nimmer leiden tot enige vorm van aansprakelijkheid aan de zijde van Adworth.

Artikel 8. Wijziging factuuradres of verhuizing

8.1. Indien de opdrachtgever verhuist dan wel het factuuradres van de opdrachtgever wijzigt, dan dient de opdrachtgever daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsadres en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan Adworth mede te delen.

Artikel 9. Wijziging van de overeenkomst

9.1.  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

9.2.  Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Adworth zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

9.3.  Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Adworth de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Artikel 10. Uitvoeringstermijn

10.1.  Een vermelde of overeengekomen uitvoeringstermijn is nimmer als een fatale termijn te beschouwen.

10.2.  Adworth is niet gebonden aan al dan niet uiterste uitvoeringstermijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Adworth gebonden aan een al dan niet uiterste uitvoeringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van de opdracht, etc.) zijn overeengekomen.

10.3.  Overschrijding van een uitvoeringstermijn geeft nooit recht aan de opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst. Dit geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Adworth.

Artikel 11. Prijzen en tarieven

11.1.  De vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw.

11.2.  Adworth heeft het recht zijn tarieven van tijd tot tijd aan te passen. De opdrachtgever wordt van tevoren schriftelijk of via de e-mail van een tariefwijziging in kennis gesteld. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring op te zeggen binnen 1 maand nadat hij in kennis is gesteld van de tariefwijziging.

Artikel 12. Betaling

12.1.  De opdrachtgever dient de van Adworth ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen anders zijn overeengekomen of op de factuur een andere betalingstermijn staat.

12.2.  Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek, aan Adworth verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,-.

12.3.  Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al wijst de opdrachtgever een andere volgorde van toerekening aan.

12.4.  De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

12.5.  Adworth kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, gegevens en documenten onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Adworth verschuldigde bedragen betaald heeft.

12.6.  In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zullen de vorderingen van Adworth op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

12.7.  Rechten worden aan de opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1.  Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve versies van het werk berusten bij Adworth.

13.2.  Adworth verleent de opdrachtgever, voor zover noodzakelijk voor gebruik van het werk, aan de opdrachtgever een beperkt en niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die berusten op het werk.

13.3.  Indien de opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Adworth, dan heeft Adworth het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige vorm van compensatie, en dan wordt alle schade die Adworth daardoor heeft geleden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

13.4. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Adworth voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

Artikel 14. Onderzoek naar het bestaan van rechten

14.1.  Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, auteursrechten, portretrechten en handelsnaamrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

14.2.  De opdrachtgever dient zelf na te gaan of de materialen die hij voor de uitvoering van de overeenkomst aan Adworth ter beschikking stelt, geen inbreuk maken op de merkrechten, tekening- of modelbescherming, auteursrechten, portretrechten of handelsnaamrechten van derden.

Artikel 15. Opschorting, ontbinding en verstrekken van inlogcodes

15.1.  Adworth is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien:

 1. de opdrachtgever de (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 2. na het sluiten van de overeenkomst Adworth ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 3. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 4. indien aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
 5. indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
 6. ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
 7. de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van een overname of samenvoegen van ondernemingen.

15.2.  Voorts is Adworth bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

15.3.  Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Adworth op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Adworth de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

15.4.  Adworth behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen, waaronder omzetverlies.

15.5.  Na opzegging of ontbinding van de overeenkomst zal Adworth alle inlogcodes van accounts die hij voor de opdrachtgever beheerd heeft aan de opdrachtgever verstrekken.

Artikel 16. Aansprakelijkheid en verjaring

16.1.  Adworth kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden;
 2. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.

16.2.  Adworth kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het niet naleven door de opdrachtgever van voorschriften en richtlijnen van zoekmachines of van social media platformen.

16.3.  Adworth kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het beleid van zoekmachines of van social media platformen dan wel uit handhaving van dit beleid.

16.4.  Het is mogelijk dat Adworth wegens onderhoud aan of update van een systeem, website of programmatuur tijdelijk geen werkzaamheden kan uitvoeren. Adworth is niet aansprakelijk voor een dergelijke tijdelijke onderbreking.

16.5.  De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Adworth is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens, stukken en uitgewerkte ontwerpen onjuist en/of niet volledig zijn. De opdrachtgever vrijwaart Adworth tegen alle aanspraken ter zake.

16.6.  Indien de opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Adworth opgeleverde werk, sluit Adworth iedere aansprakelijkheid uit.

16.7.  Adworth is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten, websites of software van derde partijen.

16.8.  De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Adworth, maakt.

16.09.  Adworth kan door de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.

16.10.  Adworth is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

16.11.  Adworth kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door hackersactiviteiten.

16.12.  Iedere aansprakelijkheid van Adworth voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, verlies of beschadiging van data, vertragingsschade, arbeidskosten, reputatieschade en opgelegde boetes.

16.13.  Indien Adworth aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Adworth beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Adworth gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Heeft de aansprakelijkheid betrekking op een duurovereenkomst, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het maandbedrag dat Adworth aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de maand waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

16.14.  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Adworth.

16.15.  Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Adworth, vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 17. Overmacht

17.1. Van overmacht aan de zijde van Adworth is onder andere sprake indien Adworth verhinderd wordt zijn verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: internetstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, storing in een systeem, website of programmatuur van Adworth of waarvan Adworth gebruik maakt, stroomstoring, storing in het e-mailverkeer, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, stakingen, diefstal, brand, ziekte van de natuurlijke persoon die namens Adworth de overeenkomst uitvoert, overheidsmaatregelen en fouten of wijzigingen in software, website of (online) diensten van derden. Onder overmacht wordt tevens begrepen iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door Adworth zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.

17.2.  Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door Adworth ingeschakelde derde partij.

17.3.  Adworth heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Adworth zijn verplichtingen had moeten nakomen.

17.4.  Voor zover Adworth ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Adworth gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.

17.5.  Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan stelt Adworth de opdrachtgever daarvan op de hoogte.

Artikel 18. Klachten

18.1.  Klachten over de werkzaamheden dienen door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de oplevering van de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk of via de e-mail aan Adworth te worden gemeld.

18.2.  De opdrachtgever dient Adworth de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. Het feit dat Adworth overgaat tot het onderzoeken van een klacht impliceert niet dat Adworth erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.

18.3.  Klachten over de werkzaamheden en/of over de factuur schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

18.4.  Indien Adworth de klacht van de opdrachtgever gegrond acht, dan zal de opdrachtgever Adworth in de gelegenheid stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Adworth slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

Artikel 19. Geheimhouding

19.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

19.2.  Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Adworth gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Adworth zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Adworth niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

19.3.  Adworth kan er niet voor instaan dat zoekmachines vertrouwelijke informatie of gegevens van de opdrachtgever geheimhouden. Voor informatie over de gegevensverwerking door zoekmachines dient de opdrachtgever het privacy beleid van de betreffende zoekmachine raad te plegen.

19.4.  Adworth kan er niet voor instaan dat social media platformen vertrouwelijke informatie of gegevens van de opdrachtgever geheimhouden. Voor informatie over de gegevensverwerking door social media platformen dient de opdrachtgever het privacy beleid van het betreffende social media platform raad te plegen.

Artikel 20. Overdracht

20.1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Adworth de rechten en plichten uit de overeenkomst over te dragen aan een derde.

Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

21.1.  Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

21.2.  Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Adworth worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Adworth gevestigd is.

 

Download Adworth Algemene Voorwaarden in pdf: Adworth Algemene Voorwaarden